Fotowoltaika - ekologiczna odpowiedź na zmiany klimatyczne

Dodano:
25/11/2020
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji

Technologia


Gwarancja 25 lat wydajności

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Jednym znajwiększych wyzwań współczesnego świata jest reakcja na obserwowane zmiany klimatyczne.

Wybór paneli fotowoltaicznych okazuje się nie tylko decyzją gwarantującą niższe rachunki za prąd, ale także wspierającą ochronę środowiska.

Na czym polegają zmiany klimatyczne

Człowiek oddziałuje na środowisko od zarania dziejów, aleten wpływ stał się zdecydowanie większy wraz z wybuchem rewolucji przemysłowejXIX wieku. Niepokojące jest jednak to, że w ostatnich latach temponiepożądanych zmian klimatycznych jeszcze bardziej przyspieszyło. Zgodnie zdanymi opublikowanymi przez Europejską Agencję Środowiska, średnia temperaturana świecie przez ostatnich 150 lat wzrosła o prawie 0,8ºC na świecie (w samejEuropie o około 1ºC). IPCC, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, szacuje, żedo 2100 roku średnia temperatura może wzrosnąć o od 1,8 do nawet 4ºC.

Źródło: klimada.mos.gov.pl

Czymdokładnie charakteryzują się niepokojące zmiany klimatyczne? To przedewszystkim:

·        ogólne ocieplenie powietrza i oceanów,

·        topnienie lodowców,

·        podnoszenie poziomu wód.

Zauważalnym problemem są skrajne zjawiska meteorologiczne,jak powodzie, fale upałów czy przedłużające się okresy suszy. Z krajobrazuznikają zbiorniki wodne, coraz trudniej zaplanować urlop w sezonie zarówno letnim,jak i zimowym. Zmiany klimatyczne źle wpływają i będą wpływać między innymi narolnictwo czy turystykę. To wyzwanie, przed którym stoi cały świat.

Przyczyny zmian klimatycznych i związek z fotowoltaiką

Oprócz wycinki lasów czy składowania i niewłaściwejutylizacji odpadów za jedną z przyczyn zachodzących na świecie zmianklimatycznych uważa się emisję do atmosfery szkodliwych substancji, co wynika zdziałalności elektrowni, firm transportowych, przemysłu czy gospodarstwdomowych korzystających z paliw kopalnych. Polityka środowiskowa, promowanamiędzy innymi przez Unię Europejską, dąży więc do ograniczania stosowaniatradycyjnej energetyki. Promowane są za to OZE – odnawialne źródła energii, doktórych zaliczają się instalacje fotowoltaiczne.

Aby chronić klimat, Unia Europejska stawia sobie za cel odejście odenergetyki opartej na węglu na rzecz OZE.

Fotowoltaika polega na pozyskiwaniu prądu ze Słońca, a zatemdziała zupełnie inaczej niż tradycyjna energetyka węglowa. Właścicielmikroinstalacji staje się prosumentem energii, więc już nie tylko jejkonsumentem, ale również producentem. Już sam ten fakt obrazuje, że montażpaneli PV jest krokiem nie tylko ku oszczędnościom, ale też ochronie środowiskanaturalnego.

Poniżej przedstawiamy argumenty świadczące o tym, żeinwestycja w domową lub firmową instalację fotowoltaiczną jest skutecznąodpowiedzią na negatywne zmiany klimatyczne.

Ekologiczny prąd z promieni słonecznych

Przez wiele lat można było odnieść wrażenie, że nie maalternatywy dla tradycyjnych rozwiązań energetycznych i grzewczych. Z jednejstrony paliwa stałe, z drugiej energetyka jądrowa. Tymczasem od kilku lat każdymoże produkować prąd samodzielnie, inwestując w instalację solarną montowaną nadachu lub gruncie.

Za sprawą fotowoltaiki Twój dom, Twoje gospodarstwo rolneczy Twoja firma stają się kolejnymi podmiotami, które nie potrzebują dozasilania prądu z tradycyjnych elektrowni węglowych. Intensywne spalanie tegopaliwa jest jedną z przyczyn niekorzystnych zmian klimatycznych.

Owszem, zmiany na naszej planecie są w pewnej mierzenieuniknione, a w skali świata nasza indywidualna decyzja wydaje się „kroplą wmorzu potrzeb”. Zachowując konwencję tego typu porównań, można przypomnieć innepowiedzenie, że przecież „kropla drąży skałę”. Im więcej takich inwestycji jakTwoja, tym mniejsza rola konwencjonalnej energetyki, a większa siła technologiiOZE. Zresztą zmianom klimatycznym można przeciwdziałać, myśląc nie tyle obieżącej sytuacji, ile przede wszystkim przyszłości – naszej, a bardziejkolejnych pokoleń.

Trwałość instalacji

Zwróć uwagę, że instalacja fotowoltaiczna  może z powodzeniem służyć przez kilkadziesiątlat. To nie jest rozwiązanie doraźne, tymczasowe, ale w pełni przemyślane podkątem trwałości i odporności na działanie negatywnych czynników.

Optymalny wybór wysokojakościowych paneli, inwertera,okablowania i innych komponentów tworzy zestaw, który nie wymaga dodatkowychzakupów na przestrzeni wielu lat. Ma to nie tylko materialny, ale równieżekologiczny wymiar. Nie potrzeba stałego wydobywania i przetwarzania paliw, boprąd jest pozyskiwany ze słońca, które pojawia się na niebie każdego dnia. Niema konieczności organizacji częstego transportu, wykonywania dodatkowych prac,wzmożonej produkcji, bo wszystko, co potrzebne do sprawnego działania, jestobliczone na wieloletnią eksploatację.

Edukacyjna wartość mikroinstalacji

Dołączając do grona Polaków, którzy już zostali prosumentamienergii i korzystają z technologii PV, stajesz się niejako kolejnym ambasadorem„solarnej rewolucji”. Skoro przekonują Cię argumenty nie tylko ekonomiczne, alerównież środowiskowe, zapewne zaczynasz przykładać większą wagę do innychelementów życia, które mają wpływ na zmiany klimatyczne. Być może chceszinwestować w kolejne odnawialne źródła energii, zaczynasz oszczędzać zużyciewody czy staranniej segregować odpady. To drobne gesty, ale udowadniają, żefotowoltaika skłania do pozytywnych zmian i większej odpowiedzialności zaprzyszłość planety.

A co z instalacjami na obiektach publicznych, na przykład nadachach szkół? Tego typu systemy w jednej chwili skupiają uwagę setek osób –zarówno uczniów, jak i rodziców. Wiedza na temat fotowoltaiki jestnierozerwalnie związana z edukacją ekologiczną, skierowaną na przeciwdziałaniezmianom klimatycznym.

Rządowe i unijne wsparcie dla fotowoltaiki

Zmiany klimatyczne są jednym z wiodących obszarów działań UniiEuropejskiej, która wydatnie wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii.Jeżeli zapoznasz się z założeniami takich programów jak Mój Prąd, UlgaTermomodernizacyjna lub Czyste Powietrze, przekonasz się, że ich głównym celemjest wspieranie ochrony środowiska.

Jeżeli więc przychylasz się do argumentów klimatycznych, niezapominając o materialnych korzyściach płynących z montażu i montażu instalacjifotowoltaicznej, masz szansę pozyskać dotacje przyznawane na walkę znegatywnymi zmianami zachodzącymi na naszej planecie.